osa@mysak.pl

61 842 96 34

61 810 16 27

Przedmiotem opracowania oferty jest budowa oddziału odzysku białka ziemniaczanego. Wydajność linii białka jest dopasowana do wydajności krochmalni 700-1000 t/dobę i więcej przerobu ziemniaka.

Lokalizacja

Oddział odzysku białka ziemniaczanych zlokalizowany jest blisko działu mokrego krochmalni. Kwas siarkowy na potrzeby linii magazynuje się w paleto pojemnikach w zaadaptowanym pomieszczeniu.

Charakterystyka surowca i materiałów pomocniczych

Surowiec

Surowcem do produkcji białka ziemniaczanego jest sok komórkowy zawarty w ziemniakach, oddzielony z miazgi ziemniaczanej przy pomocy wirówek miazgowych w procesie technologicznym w produkcji krochmalu. Sok komórkowy ziemniaczany kierowany do oddziału odzysku białka zawiera 4.0 do 6.0% suchej substancji. Średnią zawartość suchej substancji przyjęto 4.8%. Białko surowe z soku ziemniaczanego stanowi ok. 40% jej suchej substancji (ok. 1,5% – 2,2%). Około 50% substancji białkowych soku stanowi wysokocząsteczkowe białko koagulujące. Nie rozcieńczony sok ziemniaczany wydzielony z miazgi nie może zawierać więcej niż 80 g skrobi w 1 m3. 5.2.1. Kwas siarkowy techniczny wg PN-76/C-84051 dostarczony w TPM-45 (o pojemności 450 m3) Ilość soku ziemniaczanego z 1 mg ziemniaków, przy założeniu, że na wirówce miazgowej zostanie oddzielone 65% soku zawartego w ziemniakach wynosi: 1 mg ziemn. X 0,8 x 0,65 = 0,52 Mg = 0,52 m3 Ilość soku na godzinę dla przerobu 800Mg/h 800 Mg x 0,52 m3 = 17,33 m3/h W czasie przeprowadzania procesu technologicznego w krochmalni od stacji tarcia do momentu zagęszczania skoagulowanego soku następuje przyrost objętości spowodowany koniecznością dawkowania rozcieńczonego kwasu siarkawego (H2SO3) pod tarki i stężonego kwasu siarkowego (H2SO4) do utrzymania określonego pH soku oraz pary wodnej do koagulacji białka w strefie.

Materiały pomocnicze

Magazynowanie kwasu siarkowego w paleto pojemnikach przewidziano w pomieszczeniu adoptowanym na potrzeby podręcznego magazynu kwasu.

Produkt finalny

Linia technologiczna produkcji białka z soku ziemniaczanego zapewnia otrzymanie produktu o parametrach fizykochemicznych zgodnych z normą PN-92/R-64811 „Białko ziemniaczane paszowe”. Własności fizykochemiczne wysuszonego produktu białkowego stanowią zagrożenie wybuchowe.

Białko można produkować jako spożywcze , pod warunkiem spełnienia norm i wykonania dodatkowych badań.

Proces technologiczny

 

schematskrobiaziemniaczana

 

 

Główne fazy procesu technologicznego

Proces technologiczny składa się z następujących faz:

  1. Oddzielenie soku ziemniaczanego z miazgi
  2. Podgrzanie soku ziemniaczanego
  3. Koagulacja chemiczno termiczna
  4. Przetrzymanie soku w temperaturze koagulacji
  5. Chłodzenie soku Oddzielenie gęstwy białkowej (skoagulowanego białka)
  6. Suszenie Workowanie Opis procesu technologicznego i schematu technologicznego
  7. Miazga ziemniaczana z tarek ziemniaczanych poprzez kanał przepływowy podawana jest pompą ślimakową /7/ na wirówki miazgowe /4/.
  8. Następnie miazga ziemniaczana powinna zostać zakwaszona do pH 5,5 – 5,8 kwasem siarkawym (H2SO3).
  9. Odwodniona miazga zawierająca suchą substancję w granicach 38 – 42% odbierana jest przenośnikiem śrubowym i podawana pompą ślimakową /3/ do stacji wymycia krochmalu.
  10. Proces oddzielania soku od miazgi należy prowadzić tak, aby uzyskać sok ziemniaczany zawierające śladowe ilości włóknika i skrobi max do 80 g/m3.
  11. Oddzielony sok spływa do pompy wirowej odpieniającej /5/, która podaje go kolektorem zbiorczym do zbiornika buforowego /8/ (nadmiar soku) lub bezpośrednio do rurociągu podającego sok ziemniaczany do dalszej części układu technologicznego.
  12. Sok ziemniaczany przechodzi przez filtr samooczyszczający /9/ i dalej przepływa przez płytowy wymiennik ciepła /10/ do pompy ślimakowej /11/.
  13. W wymienniku ciepła /10/ sok zostaje podgrzany ciepłą wodą krążącą w obiegu zamkniętym /10,30/ do temperatury max 40 0C.
  14. Wstępnie podgrzany sok tłoczony jest pompami ślimakowymi /11/ do stacji koagulacji.
  15. Do rurociągu z podgrzanym sokiem doprowadzany jest w sposób ciągły stężony kwas siarkowy.
  16. Kwas siarkowy (H2SO4) zmagazynowany jest w paletopojemnikach /36.3/, skąd pompą wirową /36.2/ poprzez filtr kwasu /35/ podawany jest do zbiornika operacyjnego /36.1/.
  17. Ze zbiornika operacyjnego /36.1/ kwas siarkowy podawany jest pompą dozującą /36/ do rurociągu soku ziemniaczanego przed zagrzewaniem /14/.
  18. Zakwaszenie soku kwasem siarkowym prowadzi się do pH 4,8 –5,0. Szybką kontrolę zakwaszenia powinien umożliwić kran znajdujący się za punktem wprowadzania kwasu.
  19. Podgrzewanie zakwaszonego soku do temperatury 113 – 118 0C odbywa się sposobem bezprzeponowym, w zagrzewaczu strumieniowym /14/ parą o ciśnieniu 0,6 – 1,0 MPa.
  20. Skoagulowany sok powinien przebywać od 5 – 8 min pod ciśnieniem 0,1 – 0,2 MPa.
  21. Skoagulowany sok przy takim nadciśnieniu przepływa przez wymiennik płytowy /16/, w którym ogrzewa się woda obiegowa oddając ciepło suszarce pneumatycznej mączki ziemniaczanej, a sok schładza się do temperatury około 75 0C.
  22. Schłodzony do tej temperatury koagulat, kierowany jest do leja wirówek białkowych /17/.
  23. Na wirówce białkowej następuje zagęszczenie koagulatu, które powinno być utrzymane w granicach 35 – 42% s.s. Koncentrat po wirówkach /17/ spada do przenośnika śrubowego /18/, natomiast odciek schładza się do temperatury ok. 50 0C w wymienniku ciepła /30/ i wyrzucany jest na zewnątrz.
  24. Pomiar pH odcieku odbywa się w sposób ciągły w głowicy przepływowej pehametru przed wyrzuceniem go na zewnątrz oddziału do osadnika.
  25. Nad wirówkami białkowymi znajduje się układ aspiracji oparów /17.1/.

koncentrat białkowy podawany jest przenośnikiem śrubowym /18/ do mieszarki /19/.

 • W mieszarce /19/ następuje wymieszanie koagulatu o zawartość suchej substancji ok. 35 – 40% z wysuszonym białkiem po suszarce pneumatycznej /21/, o zawartość suchej substancji powyżej 90%.
 • Ilość zwróconego wysuszonego białka do mieszarki /19/ ze zbiornika rozdzielczego /24/ jest uzależniona od zawartość suchej substancji w koagulacie po wiórkach białkowych.
 • Wymieszany koncentrat po wirówkach białkowych w mieszarkach /19/ miesza się z wysuszonym białkiem i kierowany jest przenośnikiem śrubowym /20/ do suszarki pneumatycznej /21/.
 • Do suszarki pneumatycznej białko podawane jest przez przenośnik śrubowy /21.1/ i wrzutnik /21.2/.
 • Wysuszony produkt jest w filtrocyklonach /21.7/, skąd przenośnikiem śrubowym /25/ i transportem pneumatycznym /22.2/ podawane jest do zbiornika rozdzielczego z mieszadłem /24/.
 • Część wysuszonego białka ze zbiornika /24/ zawracana jest poprzez przenośnik śrubowy dozujący /25/ do mieszarki, a nadmiar do zbiornika magazynowego /26/ Skąd przenośnikiem spiralnym /27/ poprzez przesiewacz /28.3/ podawany jest do wagi.
 • Otrzymany tą drogą susz białkowy z soku ziemniaczanego przeznaczony jest do celów paszowych i winien odpowiadać warunkom normy PN-92/R-64811.

 

Układ odzysku ciepła

składa się z następujących elementów: pompa cyrkulacyjne wody /31/ układ automatycznej regulacji wymienniki płytowe /10/ wymienniki płytowe /30/ wymienniki płytowe /16/ chłodnica /32.1/ pompa odcieku /29/ Medium grzewczo-chłodzące (woda) w/w układu jest cyrkulujące w układzie zamkniętym. Woda na wymiennikach /30/ podgrzewa się do temperatury 50 0C odciekiem po wiórkach białkowych /17/ podawanym na wymienniki pompą /29/. Ogrzewane do temperatury 50 0C woda podgrzewana w wymiennikach /10/ sok ziemniaczany do temperatury maksymalnej 40 0C.

Mycie i płukanie instalacji

Ze względu na potrzebę częstego mycia zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła przewidziano wymienniki ciepła w układzie podwójnym. Umożliwia to nieprzerwaną pracę instalacji. Mycie należy prowadzić 2% roztworem wodorotlenku sodowego. Rozpuszczanie wodorotlenku sodowego ma miejsce w zbiorniku /38,1/ stąd pompą wirową /38/ ług jest przepompowywany do zbiornika operacyjnego ługu /37/. W zbiornika operacyjnym następuje rozcieńczenie roztworu wodorotlenku sodowego do stężenia ok. 2%. Mieszanie roztworu odbywa się przy pomocy pompy cyrkulacyjnej /39/. Zbiornika operacyjny wyposażony jest w wężownicę parową zapewniającą ogrzewanie roztworu ługu do temperatury 4, – 60 0C. Zbiornik ten powinien być umieszczony we wspólnej wannie ze zbiornikiem kwasu siarkowego /36,1/. Sygnałem do mycia wymienników są odchylenia od temperatury po schłodzeniu lub podgrzaniu do temperatury nominalnej. Mycie należy każdorazowo rozpocząć od przepłukania odpowiedniego aparatu wodą, po czy należy otworzyć zawór odprowadzający ług do zbiornika operacyjnego ługu /37/. Mycie należy prowadzić w zamkniętej cyrkulacji.

Pomiary i regulacja parametrów technologicznych

Oddział odzysku białka z soku komórkowego ziemniaków, w celu właściwego prowadzenia procesu technologicznego wyposażony jest w szereg punktów zdalnej kontroli parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, poziom cieczy w zbiorniku i pH. Są to następujące punkty kontroli i regulacji: Poziom minimum w zbiorniku odpieniającym /8/ (poniżej minimum włącza się woda z sieci) Pomiar ciśnienia wody z sieci na pompę główną /11/ Układ automatycznej regulacji temperatury wstępnego podgrzania soku Układ automatycznej regulacji temperatury koagulacji (układ ten powinien zapewnić regulację odpływu pary od wydajności pompy głównej) Pomiar temperatury i ciśnienia koagulacji Pomiar temperatury koagulacji Pomiar temperatury i ciśnienia koagulacji za chłodnicą powietrzną /31,2/ Pomiar temperatury po wymiennikach chłodzących /30/ Pomiar temperatury odcieku na wymienniki podgrzewające /10/ Pomiar pH odcieku po wirówkach białkowych.

Zatrudnienie

Zmiana Ogółem
I II III IV
Obsługa wymienników i wirówek 1 1 1 3
Pakowanie 3 3
Brygadzista oddziału 1 1 1 3
Razem 5 2 2 9

 

Gospodarka wodno ściekowa

Zastosowanie chemiczno technicznej koagulacji białka zmniejszy zdecydowanie uciążliwość ścieków z oddziału krochmalni, gdyż w tym procesie następuje wydzielenie trudno przyswajalnych przez glebę białek w ilości ok. 7,2 Mg/dobę. Do ścieków kierowany będzie odciek pokoagulacyjny pozbawiony w/w białek w ilości ok. 15 m3/h o temperaturze ok. 50 0C. Ścieki stanowić będzie również rozcieńczony ług sodowy z mycia urządzeń technologicznych, który winien być skierowany z wodami myjącymi i spłukiwany na osadniki piaskowe. Kierowanie rozcieńczonego ługu w to miejsce zapobiegać będzie procesom fermentacji zmniejszając przez to uciążliwość tych ścieków. Przewiduje się także niewielki zrzut ścieków z mycia urządzeń technologicznych wodą. Jak z powyższych stwierdzeń wynika, oddział odzysku białka z soku ziemniaczanego korzystnie wpłynie na gospodarkę wodno ściekową zmniejszając uciążliwość ścieków z oddziału krochmalni. [header = Wskaźniki techniczno technologiczne

Wskaźniki techniczno technologiczne

LP Rodzaj materiału [ ] Zużycie na 1 godzinę Zużycie na 1 Mg suszu białkowego
1 Surowiec – sok komórkowy Mg 17,7 62,0
2 Kwas siarkowy stężony Kg 64 150,0
3 Energia elektryczna kWh 650,0
4 Para wodna nasycona t 4,0 12,8
5 Woda 2,2 7,6
6 NaOH kg 2,2 7,6

Kontrola procesu technologicznego

Lp. Pomiary kontrolne Wymagany zakres Częstotliwość pomiaru 1 Sok po oddzieleniu na wirówce gęstość pH Nie mniej niż 50 Bx 5,5 – 5,8 3x na zmianę 3x na zmianę 2 Wymienniki ciepła wstępne podgrzanie soku temp. cieczy ogrzewającej ok. 45 0C ok.60-700C Ciągła automatyka sterująca 3 Strefa koagulacji temp. soku po ogrzaniu ciśnienie w przewodzie po zgrzewaczu pH koagulacji 113 – 118 0C 0,2 MPa 4,8 – 5,0 j.w. j.w. j.w. 4 Wymienniki ciepła schładzaj. temp. soku przed chłodnicą powietrzną temp. soku po chłodnicy powietrznej temp. soku po wymienniku płytowym ciśnienie w przewodzie po wymienniku 113 – 118 0C ok. 75 0C ok. 50 0C 0,2 – 0,25 MPa co 1 godzinę co 1 godzinę co 1 godzinę co 1 godzinę 5 Wirówka białkowa s.s. nadany s.s. przelewu s.s. zagęszczonego białka 4 – 5% 2,5 – 3,5% 35 – 42% (~38%) 2x na zmianę 2x na zmianę 2x na zmianę 6 Mieszalnik s.s. mieszanki po ujednoliceniu 67 – 72% 2x na zmianę 7 Suszenie temp. powietrza wlotowego temp. powietrza wylotowego zawartość wody w produkcie gotowym ok. 170 0C ok. 50 0C 8 – 10% 4x na zmianę 2x na zmianę 4x na zmianę 8 Analiza produktu gotowego wg normy 2x na zmianę Wykaz maszyn i urządzeń, oraz głównych rurociągów.


Oddział odzysku białka ziemniaczanego

Nazwa urządzenia. LP.
Stacja wirówek miazgowych 1
Wirówka miazgowa 32
Pompa odpieniająca 33
Przenośnik ślimakowy pod wirówkami 14
Pompa mono 35
Łapacz ferromagnetyczny 36
Pompa mono 1+1
Filtr kratowy 3
Rurociąg wody do wirówek miazgowych 1 kpl
Rurociąg miazgi 1 kpl
Rurociąg miazgi zasilający wirówki miazgowej 1 kpl
Rurociąg miazgi 1 kpl
Rurociąg miazgi powrotny 1 kpl
Rurociąg soku 1 kpl B.
Stacja filtracji i wstępnego podgrzewania soku komórkowego
Zbiornik buforowy z rurą przelewą D=3m,V=30m3 1
Filtr samooczyszczający 20 m3/h 1+1
Wymiennik płytowy typ 1+1
Pompa śrubowa 1+1
Pulsator 1+1
Przepływomierz 1
Rurociąg wody W2 1 kpl
Rurociąg soku S2 1 kpl
Rurociąg soku S3 1 kpl
Rurociąg soku S4 1 kpl
Rurociąg soku S5 1 kpl
Stacja koagulacji Zakwaszalnik 1+1
Zagrzewacz dyszowy 1+1 Strefa uspokojenia 1
Płytowy wymiennik ciepła 1+1
Rurociąg R7 1 kpl
Rurociąg R8 1 kpl
Rurociąg R9 1 kpl
Stacja odwadniania koagulatu
Wirówka dekantacyjna do białka 3
Aspiracja oparów osadu 1 kpl
Konstrukcja wsporcza pod wirówki 1 kpl
Przenośnik śrubowy osadu 1
Przenośnik śrubowy ukośny 1
Mieszarka I 1
Mieszarka II 1
Konstrukcja wsporcza wraz z pomostem obsługi pod mieszarki 1
Przenośnik śrubowy 1
Rurociąg R10 1 kpl
Rurociąg R11 1 kpl
Rurociąg R12 1 kpl
Stacja suszenia i pakowania białka Suszarka pneumatyczna białka 1 kpl
Przenośnik dozujący do wrzutnika 1 Wrzutnik 1
Nagrzewnica parowa suszarki 1 kpl
Rurociąg suszący 1 kpl
Czerpnia i kanał doprowadzający powietrze 1 kpl
Wentylator ssący 1 kpl
Filtrocyklon-ODPYLACZ-Zespół 2+2
Rurociąg powietrza 1 kpl
Rurociąg wylotowy 1 kpl
Przenośni śrubowy wraz z 4 szt turniketami 1 kpl
Rekuperator ciepła 1 kpl
Pozostałe rurociągi powietrza 1 kpl
Instalacja parowa suszarki 1 kpl
Transport pneumatyczny 1 kpl
Przenośnik sprężynowy 1
Zbiornik przesypowy z mieszadłem 1
Przenośnik sprężynowy 1
Zbiornik białka z zabezpieczeniem EX 1
Przenośnik spiralny 1
Pakowaczka wentylowa 1
Zbiornik pośredni 1
Odpylacz pulsacyjny 1
Przesiewacz 1
System wody obiegowej
Pompa odcieku
3 Płytowy wymiennik ciepła 1+1 Pompa wody obiegowej 1
Nagrzewnica wodna suszarki pneumatycznej 1 kpl
Pompa wody obiegowej 1
Rurociąg W3 2 kpl
Rurociąg W 4 2 kpl
Stacja dozowania kwasu
Stanowisko paletopojemników z wanną kwasoodporną 1
Filtr kwasu 1
Układ korekcji PH 1 kpl
Zbiornik kwasu 1
Pompa kwasu 1
Paletopojemnik kwasu
Rurociąg K1
Rurociąg K2
Rurociąg K3 H.
Stacja mycia CIP
Zbiornik ługu z nagrzewnicą 1
Pompa wirowa typ GN-6 1
Zbiornik do roztwarzania 1 kpl
Pompa wirowa 1
Rurociąg R13 1 kpl
Rurociąg R14 1 kpl
Rurociąg R15 1 kpl
Elementy pomocnicze Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WŁp 3,2t 1 kpl
Stacja sprężonego powietrza ze sprężarką, osuszaczem, zbiornikiem, filtrami 1 kpl
Instalacja rurowa sprężonego powietrza 1 kpl
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe urządzeń 1 kpl

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakres instalacji

 • doprowadzenie wody do urządzeń technologicznych, oraz dla utrzymania czystości pomieszczeń i mycia urządzeń
 • doprowadzenie wody do 2-ch stanowisk bhp
 • odprowadzenie ścieków technologicznych z mycia urządzeń i mycia posadzki
 • specjalne wprowadzenie odcieku do osadnika
 • instalacja ppoż. na oddziale suchym białka

Zakres prac do wykonania

 • instalacja doprowadzenia wody do:
  • wirówek miazgowych
  • zbiornika roztwarzania ługu
  • 3-ch punktów utrzymania czystości
  • doprowadzenia wody do instalacji 2-ch stanowisk bhp
  • zbiornika ługu
 • instalacja ppoż. na oddziale suchym
 • instalacja odprowadzenia ścieków
  • ze studzienki zbiorczej

GOSPODARKA CIEPLNA, WENTYLACJA OGÓLNA, PARA TECHNOLOGICZNA.

Centralne ogrzewanie

Oddział odzysku białka zlokalizowano w budynku nowej kotłowni. Nie przewiduje się stosowania ogrzewania, w czasie pracy są zysku ciepła.

Wentylacja grawitacyjna

Zostanie wykonana wentylacja instalacja z kanałów PVC lub AL. wykonanie 5-kanałów wentylacji z wywietrzakami

Wentylacja mechaniczna

• dla działu mokrego ze względu na duże zyski ciepła należy wykonać wentylację wywiewną o 4-krotnej wymianie powietrza. • dla sterowni wentylacja wywiewna 1,5-2 krotna • dla działu suchego wentylacja 1,5 krotna • dla magazynu kwasu wentylacja awaryjna 10-krotna

Para technologiczna

Para technologiczna zostaje dostarczona do następujących urządzeń: • suszarki pneumatycznej białka p=12 bar • 2 –ch zagrzewaczy dyszowych p=6 bar • zbiornika CIP-u p=2 bar Przewiduje się 2 stopniową stację redukcji pary. Zwrot kondensatu nastąpi z suszarki i zbiornika CIP-u. Zakres instalacji do wykonania: a)rurociąg Dn=100 mm z kolektora głównego kotłowni do oddziału białka b)stacja redukcyjna pary c)rurociąg z zaworami sterującymi i odcinającymi do zagrzewacza d)rurociąg z armaturą do zasilania nagrzewnicy suszarki e)rurociąg z armaturą do zasilania zbiornika CIP-u f)rurociąg odprowadzenia kondensatu

Gospodarka elektroenergetyczna

Do zasilania oddziału odzysku białka ziemniaczanego przewidziano linię kablową z istniejącej stacji transformatorowej –ułożenie i dostawa kabla po stronie Inwestora.

Aparatura kontrolno-pomiarowa-automatyka

Opis sterowania

System sterowania zostanie zrealizowany w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i rozwiązań w zakresie automatycznego sterowania i pomiarów wielkości fizycznych. System sterowania zostanie zrealizowany w oparciu o zastosowanie sterownika swobodnie programowalnego. System zostanie zrealizowany jako tzw rozproszony. Oznacza to, że jednostka centralna zlokalizowana w centralnej dyspozytorni poprzez zdalne wejścia i wyjścia, zarówno binarne jak i analogowe, kontroluje procesy technologiczne zachodzące na obiekcie. Ponieważ system jest rozproszony to wejścia i wyjścia są połączone w grupy, które między sobą połączone są siecią cyfrową. Jest to sprawdzone przez naszą firmę niejednokrotnie rozwiązanie, które przyspiesza proces projektowania, obniża koszty związane z okablowaniem, umożliwia szybszą detekcję uszkodzeń a także daje wręcz nieograniczone możliwości łatwej i szybkiej rozbudowy systemu sterowania. Sterowanie procesem technologicznym odbywać się będzie w sposób automatyczny z możliwością, tam gdzie to będzie konieczne, ingerencji operatora w pracę ręczną w układzie. Operator będzie miał możliwość sterowania obiektem poprzez zlokalizowane na obiekcie panele operatorskie. Będzie mógł podglądać przebieg procesu technologicznego, a także miejscowo sterować procesem i otrzymywać informacje na temat stanów alarmowych w układzie. W centralnej dyspozytorni zainstalowany zostanie główny panel operatorski zbierający dane z całego obiektu tak aby w pełni można było kontrolować proces technologiczny, zarówno w chwili bieżącej jak i w przeszłości. System zostanie wyposażony w rejestrator 16 głównych parametrów technologicznych z możliwością przeniesienia danych na dowolny komputer i obróbki ich w wybranym programie kalkulacyjnym. W dowolnym momencie istnieje możliwość dołożenia stacji operatorskiej w postaci komputera PC z systemem wizualizacji i archiwizacji danych. W tym momencie istnieje możliwość rezygnacji z rejestratora elektronicznego. System zostanie tak zaprojektowany, aby spełniał w sposób doskonały warunki kontrolowania procesu technologicznego jak również będzie zaprojektowany ze wszystkimi nowoczesnymi tendencjami w dziedzinie automatyki. Wycena została dokonana na podstawie otrzymanych materiałów. W zakres oferty wchodzi:

Zakres automatyki

Dostarczenie wszystkich elementów pomiarowych wchodzących w skład systemu wraz z ich podłączeniem. Dostarczenie kompletnie wyposażonych szaf sterowniczych wraz ze sterownikiem i panelami operatorskimi. Ułożenie wszystkich tras kablowych, zarówno siłowych jak i sterowniczych, wraz z dostawą kabli, koryt kablowych i niezbędnych materiałów montażowych. Projekt elektryczny dla automatyki i zasilania jak również projekt AKPiA. Oprogramowanie sterownika swobodnie programowalnego wraz z panelami operatorskimi. Uruchomienie systemu. Dokumentacja powykonawcza.

Zakres instalacji wewnątrz budynkowej i oświetlenia

Projekt instalacji elektrycznej wewnątrz budynkowej i oświetlenia. Projekt rozkładu oświetlenia. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i elementów instalacyjnych. Dostawa i instalacja okablowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami instalacyjnymi. Uruchomienie. Dokumentacja powykonawcza.

Zakres instalacji wyrównawczej wewnątrz-budynkowej

Projekt instalacji wyrównawczej. Dostarczenie materiałów i montaż instalacji. Pomiary.

MONTAŻ. URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Inwentaryzacja do celów projektówych

 • rysunki maszyn i urządzeń
 • inwentaryzacja pomieszczeń
 • inwentaryzacja konstrukcji

Projekt technologiczny

 • opisu stanu istniejącego
 • opis technologii produkcji
 • wykaz maszyn i urządzeń
 • określenie zakresu modernizacji we wszystkich branżach
 • określenie szczegółowego zakresu poszczególnych węzłów technologicznych i urządzeń
 • niezbędne rysunki ustawienia maszyn i urządzeń
 • niezbędne rysunki rurociągów
 • wykaz elementów brakujących do montażu
 • wytyczne dla branż

Projekt konstrukcji budowlanej i architektury

 • adaptacja pomieszczeń
 • projekty fundamentów
 • projekty adaptacji pomostów i schodów
 • wykonanie projektu sterowni
 • adaptacja pomieszczeń socjalnych
 • projekt wykończenia pomieszczeń
 • fundament pod silos białka
 • projekt konstrukcji pod suszarkę białka

Projekt elektryczny i sterowania

 • projekt instalacji siłowych
 • projekty instalacji kablowych
 • projekt kabla zasilającego

PROJEKTY INSTALACJI

a)Wodno- kanalizacyjnej

 • doprowadzenie wody
 • kanalizacja posadzkowa
 • odprowadzenie ścieków

b)Sprężonego powietrza

 • instalacja doprowadzenia powietrza do odbiorników

c)Wentylacji

 • modernizacja
 • adaptacja istniejącej i wykonanie nowej

d)Centralnego ogrzewania

 • adaptacja
 • adaptacja istniejącego i wykonanie nowej

e)Instalacja pary i kondensatu

 • projekt instalacji rurowych
 • projekt zabezpieczeń przeciwwybuchowych.
 • kosztorys inwestorski
 • projekt zostanie uzgodniony z rzeczoznawcami d.s.
  • ergonomii pracy i bhp
  • ppoż.
  • sanepid

Referencje w realizacji białka

Wykonanie modernizacji białka w Niechlowie -wykonanie wszystkich konstrukcji urządzeń dla białka w Nowogardzie i doprowadzenie instalacji do ruchu ciągłego -wykonanie dokumentacji projektowej białka w Łomży -wykonanie dokumentacji i dokumentacji urządzeń , nadzór nad budową i uruchomieniem dla białka w Trzemesznie -wykonanie dokumentacji projektowej dla białka w Pile -przeniesienie i uruchomienie białka w Pile Posiadamy dokumentację urządzeń, a przede wszystkim doświadczenie po uruchomieniu kilku instalacji.

Uwagi końcowe

Linia białka jest tematem jednostkowym, przedstawiona koncepcja jest nową uwzględniająca lokalizację w nowej kotłowni, stąd cena uwzględnia urządzenia i automatykę w wysokim standardzie. Jest możliwość obniżenia ceny realizacji o do 30 % w stosunku do podanej ale to wymaga opracowania projektu technicznego i wzajemnych szczegółowych uzgodnień co do zakresu dostawy i standardu linii.

 

 

Comments are closed.