mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Oferta jest opracowana dla przykładowego przerobu krochmalni, który wynosi 50 ton mąki pszennej w ciągu 24 godzin (doby).

Dlaczego krochmal pszenny.

Zainteresowanie przemysłu krochmalniczego ziarnem zbóż (kukurydza, pszenica) jako surowcem do produkcji skrobi, podyktowane jest względami ekonomicznymi. Dane pokazują, że nakłady robocizny , energochłonności i materiałochłonności przy uprawie 1 ha są dwukrotnie mniejsze dla zbóż. Nakłady – energetyczne ponoszone przy uprawie ziemniaków wynoszą 44 000 MJ/ha, a przy uprawie żyta i jęczmienia kształtowały się na poziomie ca 14 000MJ/ha. Wszystkie wskaźniki energochłonności kształtują się korzystniej dla zbóż niż dla ziemniaków. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za przetwórstwem skrobi zbożowej jest problem przechowywania ziemniaków ( kampanijności) natomiast zboża mogą być przechowywane przez cały rok.

Opis głównych produktów krochmalni pszennej.

Krochmal pszenny -krochmal otrzymany metodą fizycznego wydzielania ziarenek skrobi z mąki pszennej ,następnie wysuszony. Rozróżnia się następujące rodzaje krochmalu pszennego:

Superior -do celów spożywczych

Kryształowy -do usztywniania bielizny oraz techniczny .

Wilgotność krochmalu. pszennego nie powinna przekraczać 13% , zanieczyszczenia makroskopowe nie większe niż 120 centek na 1dm² , kwasowość nie większa niż 2,5 cm³ 1 N NaOH/100 g ,popiołu ogólnego nie więcej niż 0,25 % w suchej masie. Ilość otrzymanego krochmalu typu A wynosi około 1 100 kg/h o wilgotności 12 %. Ilość otrzymanego krochmalu typu B wynosi około 630 kg/h o wilgotności 12 %.

Gluten – charakterystyczna dla mąki pszennej substancja białkowa uzyskana przez zmieszanie mąki z woda i wymywanie ciasta. Wymyty gluten tzn. surowy lub mokry zawiera 60-70 % wody ma wygląd kremowej lepkiej ciągliwej masy, która nie zmienia elastyczności, sprężystości, kruchości lub zwięzłości oraz rozciągliwości i rozpływalności. Suchy gluten zawiera 70-90 %białka (w tym 40-50% gliadyny, 35-40% gluteniny i 3- 7% innych białek) 5-10% cukrowców, głównie skrobi, 5-10% tłuszczów oraz sole mineralne. Białka mąki pszennej, jak edesyna i leukozyna, nie wchodzą w skład glutenu i przez wymywanie wodą można je –prawie całkowicie oddzielić.

Własności, glutenu takie jak elastyczność i rozpływalność, decydują o własności ciasta i pieczywa. Gluten nadaje ciastu pszennemu odpowiednią elastyczność i zdolność do zatrzymywania gazów a pieczywu pulchność i gąbczastą strukturę.

Zależnie od własności fizycznych określa się gluten jako mocny, normalny lub słaby. Słaby wchłania wodę szybko, konsystencja jego jest luźna rozpływająca się: mocny chłonie wodę wolno, charakteryzuje się duża zwięzłością, elastycznością małą rozpływalnością i rozciągliwością

Ilość i jakość glutenu decyduje o wartości wypiekowej mąki pszennej. Polskie Normy przewidują w mące pszennej zawartość glutenu mokrego nie większego niż 22%. Badania własności glutenu odbywać się może po wymyciu ciasta; ocenia się wówczas jego ilość, rozciągliwość rozpływalność i barwę itd., lub bezpośrednio w cieście przez określenie własności fizyczne. Ciasta przy użyciu aparatów ( farinograf , ekstensograf,plastometr). Ilość otrzymanego glutenu wynosi około 270 kg/h o wilgotności 7 %.

Opis przykładowego procesu technologicznego produkcji krochmalu pszennego z mąki pszennej. Przerób krochmalni 50 t/d.

Przykładowy schemat technologiczny krochmalni pszennej przedstawiony jest na rysunkach PS-P-1/8 – PS-P-8/8. Proces otrzymywania skrobi pszennej i glutenu oparty jest na metodach seperacyjnych z zastosowaniem dezintegratora i trójdrogowej wirówki dekantacyjnej.

UWAGA

Istnieje kilka metod otrzymywania skrobi i glutenu z mąki pszennej, wybór metody zależy od kilku czynników, które przed ofertą zostaną rozważone.

Stacja przyjęcia i magazynowania mąki 1.0.

Mąka pszenna, która zmagazynowana jest w młynie w 3-komorowym zasobniku o pojemności 3 x 50 Mg mąki, podawana jest do przenośnika ślimakowego – poz. 1.3, przez skrzynie wagowe poz. 1.2, następnie transportowana do stacji przygotowania ciasta i rozdziału faz.

Stacja przygotowania ciasta i rozdziału faz 2.0.

Mąka ze stacji magazynowania 1.0 dostarczana jest do zbiornika mąki poz. 2.1, a następnie przenośnikiem ślimakowym poz. 2.4 do mieszarki ciasta poz. 2.6, do której dodawana jest woda produkcyjna w ilości ___ kg/h temperaturze 200C.

Dla zapewnienia stałości parametrów wody produkcyjnej układ wyposażony jest w instalację wodną w której skład wchodzą: zbiornik wody, pompy 2.9 i 2.11, podgrzewacz 2.10 i zbiornik 2.12. Układ wodny zaopatruje również rotacyjny wymywacz glutenu poz. 3.2, oraz stację rafinacji krochmalu A-5.0.

Urobione ciasto w ilości 3200 kg spada do zbiornika poz. 2.7 i pompą śrubową 2.8 podawane jest do homogenizatora 2.13 w celu wymieszania z odciekiem mleczka krochmalowego A zawracanym ze stacji hydrocyklonów rafinacji krochmalu 5.0. Ujednorodnione ciasto podawane jest do trójdrogowej wirówki dekantacyjnej- trikandera poz. 2.15 w celu oddzielenia faz: glutenu i krochmalu B, pentozanu oraz krochmalu A.

Gluten wraz z krochmalem B tłoczony jest pompą ślimakową 2.16 do stacji separacji glutenu-3.0. Mleczko krochmalowe A spływa do stacji rafinacji krochmalu A-5.0, a pentozany do stacji obróbki pentozanów-7.0.

Stacja separacji glutenu 3.0

Gluten mokry w ilości 760 kg/h, podawany jest pompą ślimakową poz. 2.16 na sito glutenu poz. 3.1, gdzie następuje aglomeracja glutenu i oddzielenie krochmalu B. Gluten z sita spływa do pompy 3.3, przed którą miesza się z pentozanami doprowadzonymi ze stacji obróbki pentozanów 7.0, następnie przepływa do wymywacza glutenu 3.2. Krochmal B spływa do urządzeń filtrujących włókna 7.1 w stacji obróbki krochmalu-7.0. Rotacyjny wymywacz glutenu 3.2 zasilany jest świeżą wodą, a odciek zasila pompą 3.4 sito glutenu 3.1. Uzyskany gluten podawany jest pompą 3.6 do wyciskarki śrubowej 4.1, w kórej zostaje odwodniony. Odciek z wyciskarki za pomocą pompy mono poz. 4.3 kierowany jest z powrotem do wymywacza poz. 3.2.

Odwodniony i rozdrobniony gluten doprowadzany zostaje pompami 4.2 i 4.5 do stacji suszenia glutenu-4.0.

Stacja suszenia i pakowania glutenu 4.0.

Odwodniony i rozdrobniony gluten wprowadzony jest do mieszalnika poz. 4.4, do którego doprowadza się wysuszony gluten z przenośnika dozującego poz. 4.12 w celu zmniejszenia wilgotności. Z mieszalnika gluten za pomocą przenośnika ślimakowego doprowadzony jest do ultra-rotora poz. 4.6. Mieszanina powietrza i glutenu kierowana jest do filtrocyklonu poz. 4.10, gdzie na filtrach tkaninowych następuje rozdział powietrza od glutenu. Oczyszczone powietrze zasysane jest wentylatorem promieniowym poz. 4.16 i wydalane do atmosfery.

Wysuszony gluten do zawartości 93% suchej substancji, poprzez podajnik sektorowy poz.. 4.11 i przenośnik ślimakowy poz. 4.12 kierowany jest do zwrotu i do pakowania przez zbiornik buforowy z podajnikiem poz. 4.31. Dalej gluten podawany jest do zbiornika 4.35 alternatywnie: albo dmuchawą 4.29, albo przenośnikiem 4.14. Powietrze do suszarki pobierane jest z zewnątrz hali i podgrzewane jest przez nagrzewnice parową poz. 4.18, a następnie kierowane do ultra-rotora poz. 4.6. Do strzepywania worków filtracyjnych w filtrocyklonie poz. 4.10 użyte jest powietrze ze sprężarki. Gluten pakowany jest do worków papierowych po 25 kg, za pomocą półautomatycznej wagi. Odważone worki z glutenem należy przed ekspedycją zaszyć za pomocą zaszywarki ręcznej.

Stacja rafinacji krochmalu A 5.0

Mleczko skrobiowe A dostarczane jest do stacji rafinacji krochmalu ze stacji przygotowania ciasta i rozdziału faz. W zbiorniku 5.1 miesza się z odciekiem uzyskanym w stacji hydrocyklonów 5.4. Odciek kierowany jest również do homogenizatora 2.13 stacji przygotowania ciasta i rozdziału faz 2.0. Ze zbiornika z mieszadłem 5.1 mleczko pompowane jest pompą 5.3, przez filtr siatkowy do stacji hydrocyklonów 5.4, gdzie w ośmiu hydrocyklonach następuje oddzielenie frakcji stałej od wody. Zagęszczony krochmal spływa do zbiornika 5.5, do którego dodawana jest woda ze zbiornika 5.12. Pompą 5.6 mleczko podawane jest do sit rafinacyjnych 5.8.

Stacja suszenia krochmalu A 6.0

Mleczko krochmalowe po rafinacji doprowadzane jest do odwadniacza próżniowego 6.1. Odwodniony krochmal przenoszony jest przenośnikiem 6.2 do mieszarki 6.3 w celu ujednorodnienia krochmalu, następnie przenośnikiem 6.4 do dezintegratora celem rozdrobnienia mączki. Następnie nadmuchem ciepłego powietrza doprowadzany jest do cyklonów 6.9, gdzie następuje oddzielenie mączki od powietrza. Z cyklonów przez mieszadło 6.10 krochmal podawany jest do podajnika 6.11, po czym trafia do pakowania przez: zbiornik buforowy 6.21 i dalej alternatywnie albo nadmuchem 6.24, albo przenośnikiem ślimakowym 6.13 do zbiornika 6.28.

Stacja obróbki krochmalu B i pentozanów 7.0

Na powyższej stacji następuje dalsza rafinacja krochmalu B, oraz obróbka pentozanów. Ze ścieków zostają wytrącone części stałe, które w sposób gospodarczy są wykorzystane. Wyrafinowane mleczko skierowane zostaje do stacji suszenia.

Stacja suszenia krochmalu B-8.0

Odwodniony krochmal po rafinacji w stacji obróbki krochmalu B 7.0 doprowadzany jest do mieszalnika 8.2, gdzie miesza się z wysuszoną mączką ze zbiornika 8.12 w celu zmniejszenia wilgotności. Wymieszany krochmal przenoszony jest przenośnikiem 8.3 i 8.4 do dezintegratora celem rozdrobnienia mączki. Następnie nadmuchem ciepłego powietrza doprowadzany jest do filtra tkaninowego 8.9, gdzie następuje oddzielenie mączki od powietrza. Z filtra przez przenośnik 8.10 i podajnik 8.11 krochmal podawany jest do zbiornika 8.12, gdzie część mąki odprowadzana jest do mieszalnika 8.2, część do zbiornika buforowego. Dalej krochmal przemieszcza się alternatywnie : nadmuchem 8.21, albo przenośnikiem ślimakowym 8.13 do zbiornika 8.27 i dalej do pakowania.

Organizacja pracy linii technologicznej

Praca ciągła linii – 3 zmiany.

Raz w tygodniu w ciągu jednej zmiany następuje mycie i dezynfekcja linii produkcyjnej i oddziału

Zakres oferty

,,MYSAK” Sp z o.o. przygotowuje dla każdego klienta ofertę w sposób indywidualny dopasowując do jego potrzeb uwzględniając główne parametry:

  • wybór technologii
  • wybór urządzeń
  • dostosowanie oferty do możliwości budżetowych

 

,,MYSAK” Sp z o.o. gwarantuje realizację zadania od projektu do uruchomienia. Istnieje możliwość realizacji poszczególnych części zadania.

Comments are closed.