mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia wykonania części merytorycznych prac projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

zapytanie ofertowe – całość

załącznik nr2
załącznik nr3 – formularz oferty
załącznik nr4

Data umieszczenia: 19 Gru 2016 o 16:33

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego zlecenia wykonania części prac merytorycznych projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”.

Mysak Sp. z o.o. informuje, że ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności dotyczącego zlecenia wykonania części prac merytorycznych projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym.  Na postawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt.

Data umieszczenia: 26 sty 2017 o 13:03

Comments are closed.